Tuesday, January 11, 2011

Prinsip Akaun

Prinsip Akaun

Prinsip Akaun
Kursus ini diperkenalkan adalah bertujuan untuk memberi pendidikan perdagangan dan keusahawanan supaya pelajar mengetahui, memahami dan dapat mengaplikasi prinsip-prinsip dan amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan. Ianya meliputi segala aspek dari segi bidang perakaunan dan pengajian keusahawanan yang memberi pendedahan kepada pelajar mengenai situasi sebenar dalam menjalankan sesuatu perniagaan samada secara bekerja makan gaji atau membuka perniagaan sendiri.
Objektif
 1. Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan
 2. Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggal secara manual dan komputer; akaun penamat untuk perkongsian; kelab dan persatuan serta menghitung nilai pendapatan, aset dan liabiliti dalam keadaan rekod tak lengkap.
 3. Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai dalam menyediakan belanjawan tunai, penyata penyesuaian bank dan buku tunai (jurnal penerimaan dan pembayaran tunai) termasuk tunai runcit sistem panjar (Imprest system)
 4. Membuat perbandingan antara jenis perniagaan dari aspek perakaunan bagi pemilikan  perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi bukan perniagaan.
 5. Mengaplikasikan analisis kos-volum untung untuk membuat keputusan
 6. Menilai prestasi kewangan sesebuah perniagaan dengan menggunakan analisis nisbah asas.
 7. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kerja berkumpulan, pengurusan dan kepimpinan serta etika profesional dalam melaksanakan aktiviti perakaunan.
 8. Mampu menggunakan teknologi maklumat dalam bidang perakaunan.

Sukatan Pelajaran
TOPIK 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN
Topik ini menberi pendedahan kepada murid terhadap sejarah perakaunan, simpan kira dan perakaunan, bentuk bentuk organisasi perniagaan, konsep dan prinsip perakaunan yang asas dan kitaran perakaunan
 topik_1.JPG
TOPIK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA DAN AKAUN KONTRA
Topik ini memberi pengetahuan kepada murid mengenai pengertian dan pengelasan bagi hasil, belanja, aset, liabiliti , ekuiti pemilik, belanja dan akaun kontra, carta akaun, persamaan perakaunan dan sistem catatan bergu 
t2.0.JPG 
TOPIK  3 DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT
Topik ini memperkenalkan murid terhadap fungsi dan jenis dokumen dalam perniagaan dan aliran dokumen antara pembeli dengan penjual.                                        
 topik_3.JPG
TOPIK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA
Topik ini mendedahkan kepada murid mengenai fungsi dan jenis jurnal  
topik_4.JPG 
TOPIK 5 LEJAR
Topik ini memberi pendedahan kepada murid mengenai fungsi dan jenis lejar dan penyediaan akaun kawalan  secara manual dan berkomputer                                              
 t5.JPG
TOPIK 6 : IMBANGAN DUGA
Topik ini memberi pengetahuan kepada murid mengenai fungsi imbangan duga dan hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan  
t6.JPG
TOPIK 7 : PENYATA KEWANGAN – MILIKAN TUNGGAL      
Topik ini membolehkan murid membuat Pelarasan Akaun, Penutupan Akaun, Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira  
t7.JPG
TOPIK 8 : PERAKAUNAN UNTUK TUNAI 
Topik ini memberi pendedahan kepada murid terhadap kawalan tunai, penyata penyesuaian bank dan belanjawan tunai dan varian
t8.JPG
TOPIK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN  
Topik ini memberi pendedahan kepada murid terhadap dokumen penggajian, kawalan dalam penggajian, pengiraan gaji dan kesan penggajian ke atas pendapatan
t9.JPG 
TOPIK 10 PERKONGSIAN
Topik ini memberi pendedahan kepada murid mengenai penubuhan perkongsian, ekuiti pemilik dalam perkongsian, akaun penamat, kunci kira-kira dan pembubaran perkongsian 
t10_1.JPG 
TOPIK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI)
Topik ini memberi penerangan kepada  murid mengenai penubuhan syarikat berhad, bentuk modal dan ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira syarikat     
t11.JPG          
TOPIK 12 : AKAUN KELAB DAN PERSATUAN 
Topik ini menerangkan kepada murid mengenai penubuhan kelab dan persatuan, perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan perakaunan entiti perniagaan                  
t12_1.JPG
TOPIK 13 : REKOD TAK LENGKAP 
Topik ini memberi pendedahan kepada murid tentang punca rekod tak lengkap, kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira, penentuan pendapatan dan penentuan aset dan liabiliti dalam Kunci Kira-kira

TOPIK 14 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN
Topik ini memperkenalkan murid terhadap konsep kos, elemen kos pengeluaran, akaun pengeluaran dan analisis kos volum untung   
t14.JPG
TOPIK 15 MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN
Topik ini mendedahan murid kepada maklumat pengurusan, analisis penyata kewangan dan analisis nisbah dan mentafsir nisbah
t15.JPG 
PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN
 • Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
 • Politeknik
 • Institut Latihan Perindustrian (ILP)
 • Institut Kemahiran Mara (IKM)
 • Kolej Komuniti


LALUAN KERJAYA 
 • Juruaudit / Penolong Juruaudit / Pembantu Juruaudit
 • Akauntan / Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan
 • Pegawai Tadbir Kewangan , Penolong Pegawai Tadbir Kewangan
 • Pembantu Pengurusan
 • Pegawai Pemasaran / Pembantu Pemasaran
 • Usahawan
  sumber

Perakaunan


Accountancy adalah suatu seni komunikasi maklumat kewangan mengenai satu entiti perniagaan kepada pengguna-pengguna sepertipemegang saham dan pengurus.[1] Secara umumnya, komunikasi ini di dalam bentuk penyataan kewangan yang menunjukkan wang menetapkan sumber-summber ekonomi di bawah kawalan pengurusan; seni berkenaan terletak di dalam pemilihan maklumat yang berkaitan dengan pengguna dan ia boleh dipercayai.[2]
Perakaunan merupakan satu cabang Sains matematik yang berguna didalam penemuan sebab musabab kejayaan dan kegagalan di dalamperniagaan.Prinsip-prinsip perakaunan diaplikasi di dalam entiti perniagaan dalam tiga bahagian seni gunaan, dinamakan perakaunan, buku kira-kira, dan pengauditan.[3]
Perakaunan atau prinsip akaun merupakan pengukuran, pendedahan atau peruntukan kepastian mengenai maklumat yang membantu pengurus dan orang lain yang membuat keputusan perniagaan bagi membuat keputusan mengenai peruntukan sumber. Perakaunan kewangan ialah salah satu cabang perakaunan yang asas kerana melibatkan proses-proses yang mana maklumat kewangan mengenai suatu perniagaan direkod, dikelas, dirumus, ditafsir dan dihubungkan. Kerja audit, disiplin yang berkait rapat tetapi berbeza daripada perakaunan, merupakan proses yang mana seorang juruaudit yang bebas (tidak menyebelahi mana-mana pihak) mengkaji penyata kewangan sesebuah pertubuhan agar boleh memberi pandangan - yang memberi jaminan yang boleh diterima akal tetapi bukan secara mutlak - mengenai keadilan dan ketepatan penyata kewangan terhadap prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP), sejauh mana yang dianggap mustahak (material).
Pengamal perakaunan dikenali sebagai akauntan. Akauntan yang dilesenkan secara rasmi boleh dikenalpasti melalui gelaran-gelaran sepertiChartered Accountant (di UKNew ZealandKanadaIndiaAustraliaPakistan), Certified Public Accountant (ASHong Kong), Certified Management Accountant (Kanada), Certified General Accountant (Kanada), Certified Practicing Accountant (Australia). Beberapa negaraKomanwel seperti Australia dan Kanada mengiktiraf kedua-dua badan perakaunan berkanun (chartered) atau bersijil (certified). Kebanyakan akauntan "awam" ("public" accountants) di New Zealand dan Kanada adalah akauntan berkanun; namun, Certified General Accountant juga diberi hak oleh undang-undang untuk mempraktikkan perakaunan awam dan kerja audit di semua wilayah Kanada, kecuali Ontario dan Qu├ębec, sejak tahun 2005.
Perakaunan bertujuan memastikan ketepatan laporan kewangan yang berguna untuk pengurus, penguatkuasa korporat (regulator), danpemegang kepentingan (stakeholders) yang lain seperti pemegang saham (shareholders), pemiutang (creditors), atau pemilik perniagaan. Penyimpanan rekod harian yang terlibat dalam proses ini involved in this process juga dikenali sebagai bookkeeping.
Sistem catatan bergu (double-entry bookkeeping system) merupakan unsur terpenting bagi perakaunan kewangan moden. Sistem ini melibatkan pemasukan sekurang-kurangnya dua catatan bagi setiap pertukaran yang dibuat dalam aliran perniagaan: satu catatan debit dalam satu akaun, serta satu catatan kredit yang serentak dengan catatan debit itu dalam satu akaun yang lain. Jumlah kesemua catatan debit mestilah senantiasa menyamai jumlah kesemua catatan kredit. Ini memudahkan seseorang untuk menyemak kesilapan dalam akaun. Sistem ini julung kali digunakan di Eropah sewaktu zaman pertengahan, walaupun ada sesetengah pihak mengakui bahawa sistem ini direka di Greece zaman kuno.
Menurut pembangkang amalan perakauanan piawaian, sistem perakaunan amat sedikit perubahannya sejak dahulu. Langkah rombakan perakaunan dalam bentuk-bentuk tertentu telah diambil dalam setiap generasi untuk cuba memastikan amalan penyimpanan buku sentiasa relevan kepada aset modal atau kapasiti pengeluaran. Bagaimanapun, perubahan ini tidak dapat mengubah prinsip-prinsip asas perakaunan, yang sewajarnya tidak bergantung kepada keadaan ekonomi.

Sunday, December 26, 2010

Sistem Akaun

Sistem Akaun dalam percubaan sahaja